ضوابط عمومی و انتخاب اصلح

تعداد بازدید:۲۲۰۳

ضوابط عمومی در مواردی که برای یک شغل یک متقاضی وجود داشته باشد ویا در موارد تبدیل وضعیت استخدامی و یا تمدید مدت اشتغال اعمال میشود .

 ضوابط انتخاب اصلح هنگامی که کثرت تقاضا وجود داشته باشد به این معنی که برای تصدی یک شغل بیش از تعداد مورد نیاز متقاضی وجود داشته باشد(مانند آزمون های استخدامی ) از ضوابط انتخاب اصلح بعنوان ملاک عمل استفاده خواهد شد . البته با ید توجه داشت که این ضوابط علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام (صلاحیت علمی و توانایی جسمی و روانی ) است که معمولا در مراحل قبل یا بعد از گزینش توسط دستگاه استخدام کننده مورد بررسی قرار می گیرد.

بجز آزمون های استخدامی در موارد استخدام در مشاغل خاص و نیز مشاغل حساس از ضوابط انتخاب اصلح استفاده می شود .

الف) ضوابط عمومی گزینش اخلاقی ، اعتقادی ، و سیاسی

1-      اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2-      التزام عملی به احکام اسلام

3-      اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.

4-      عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق

5-      عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی ، هواداری از احزاب و سازمان ها و گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.

6-      عدم سابقه محکومیت کیفری موثر

7-      عدم اعتیاد به مواد مخدر

تبصره 1 : در خصوص بند 2 اقلیت های مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرایط خاص خود می باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند .

ب) ضوابط انتخاب اصلح گزینش اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی

ضوابط انتخاب اصلح ,ضوابطی است که در موارد محدودیت ظرفیت (پذیرش )وکثرت تقاضا ,همچنین استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشی وامنیتی و...)به عنوان اولویت اعمال می گردد.

ازجمله مصادیق آن ایثارگری (حضورداوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل ,جانبازی,آزادگی,ازخانواده شهدا,اسراءومفقودین بودن) شرکت در فعالیتهای سیاسی :اجتماعی وعبادی, پوشش چادر برای خواهران ,خدمت در مناطق محروم و... رامیتوان نام برد.

در خصوص ضوابط انتخاب اصلح نکات زیر قابل توجه است :

1-  همانطور که در بالا اشاره شد در مشاغل حساس حتی اگر محدودیت ظرفیت پذیرش وجود نداشته باشد ضوابط انتخاب اصلح اعمال خواهد شد .

    2-کارکنان قراردادی دانشگاه که در آزمون استخدامی شرکت میکنند و در مرحله گزینش واجد شرایط انتخاب اصلح تشخیص داده نمیشوند ، ولی واجد ضوابط عمومی تشخیص داده می شوند میتوانند بصورت قراردادی ادامه خدمت دهند .