فرم درخواست تجدید نظر اول

 در صورتی که به رای صادره  شورای هسته گزینش اعتراض دارید می توانید حداکثر ظرف مدت 60 روز فرم در خواست تجدید نظر اول را دانلود نموده و پس از چاپ بصورت دورو  و تکمیل آن به دفتر نمایندگی گزینش تحویل دهید.

جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه نمایید.


لینک دانلود فایل